تبلیغات
نسیم دانش بروجرد

نسیم دانش بروجرد
اللهم عجل لولیک الفرج 


 

نوشته شده توسط : محمد صارمی

با توجه به درخواست همکاران نحوه تکمیل دفتر کلاسی ونکات ضروری را عنوان کرده ایم.

1-دو نکته مهم و کلیدی در مورد دفتر مدیریت فرایندهای کلاس

الف) دفتر مدیریت فرایندهای کلاس همانند یکی از ابزارهای ارزشیابی توصیفی است و اهمیتی در همین حد دارد نه بیشتر.

ب) دفتر مدیریت فرایندهای کلاس برای ثبت نتایج ارزشیابی های شفاهی از دروس است (جدول شماره پنج ) لذا نباید ارزشیابی شفاهی را با درس شفاهی اشتباه گرفت.در واقع ما درسی با عنوان درس شفاهی یا درس کتبی نداریم بلکه ارزش یابی شفاهی و کتبی داریم. لذا با تکیه به این نکته می فهمیم که نتایج ارزشیابی تمامی دروسی را که به صورت شفاهی انجام می پذیرد ،می توانیم در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ثبت نماییم.چه ماده درسی قرآن باشد و چه ریاضی یا علوم

در این جا توجه به این نکته حائز اهمیت است که بعضی از دروس قابلیت بیشتری برای ارزیابی شفاهی دارند و بعضی از دروس قابلیت بیشتری برای ارزیابی کتبی دارند. تشخیص نوع ارزشیابی ( شفاهی / کتبی ) بنا به صلاحدید معلم مربوطه صورت می پذیرد.

* نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 2 و 1/برنامه درسی :

برنامه درسی در ابتدای سال تحصیلی توسط معلم مربوطه و با هماهنگی مدیر مدرسه تنظیم می گردد که در تنظیم برنامه هفتگی رعایت موارد زیر توصیه می شود :

1-رعایت ساعات مصوب دروس ( مطرح شده در جدول شماره 1 )

2-رعایت ساعات درس قرآن در زنگ های اول و دوم و در روزهای غیر متوالی ( که طی نامه شماره 905/13263/1857   مورخه  9/7/90  به کلیه مدارس ارسال شده است .)

3-تنوع دروس در ساعات اول ( به غیر از پایه سوم که از اول آبان ماه تا بیستم آذر ماه هر روز زنگ اول قرآن خواهد بود. که طی بخشنامه شماره    904/16082/1857  مورخه  2/8/90   به مدارس ارسال شده است. )

4-پرهیز از توالی دروسی مانند ورزش و هنر در یک روز

5-تنظیم دروس در روزهای غیر متوالی تا حد امکان

6-استفاده از مشارکت دانش آموزان در تنظیم برنامه

*نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 3  / زمانبندی برای تدریس دروس:

1-این جدول توسط معلم ، برای هر پایه تحصیلی به تفکیک دروس و اهداف آن ، برای کل سال تحصیلی به صورت دو نیمه ( دو هفته یکبار ) تهیه و تنظیم می شود.به طوری که در پایان اردیبهشت ماه ، کل کتاب درسی بطور کامل تدریس شده باشد.

2-نیمه اول فروردین ماه  منظور نخواهد شد .( بعلت تعطیلات عید نوروز )

 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 4 /  ثبت غیبت دانش آموزان :*

1-در این جدول اسامی دانش آموزان بر اساس اطلاعات دفتر آمار نوشته می شود.

2- منحصراً غیبت هردانش آموز و تاریخ و نوع غیبت آن در این جدول ثبت می گردد.

3-بر اساس نتیجه جلسه ناظرین علمی استان ، جمع بندی غیبت ها به صورت نوبت اول و نوبت دوم صورت   می گیرد.

4- توجه به آیین نامه اجرایی مدارس در مورد غیبت دانش آموزان و رعایت حداکثر غیبت مجاز ،مورد انتظار است.

5- اگر دانش آموزی فقط یک یا دو زنگ آخر را با اجازه والدینش از مدرسه برود ، برای ثبت در جدول شماره چهار ، برای همان تاریخ غیبت ثبت می شود با این تفاوت که در قسمت علت ، به صورت زیر نوشته می شود :

موجه ( زنگ آخر )

 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 5 / ثبت عملکرد دانش آموزان :*

1-این جدول برای ثبت عملکرد هر دانش آموز تهیه و تنظیم شده است.

2-در صورتی که امکان ثبت فعالیت ها و اطلاعات عملکردی مربوط به دانش آموز در پوشه کار نباشد ، از این جدول استفاده می شود.

3-همکاران محترم مختار هستند با توجه به اهمیت و ضرورت هر درس و نوع فعالیت صورت گرفته توسط دانش آموز ، نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.بنابراین هیچ اجباری برای قید تمام دروس نیست.

4-لازم نیست برای هر درس ، هر ماه یک ارزیابی در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ثبت شود.چرا که اگر نیاز به ارزیابی شفاهی نباشد و به صورت کتبی ارزیابی شده و در پوشه کار ثبت شده باشد ، دیگر نیاز به ثبت در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس نمی باشد.

5-از این جدول برای ثبت نتایج ارزیابی های کلی مربوط به " مطالب آموزش داده شده ی مرتبط با یک مفهوم یا موضوع " استفاده می شود نه برای ثبت موارد جزئی

6-برای معلمین ماده درسی تربیت بدنی ، دفتر ویژه ای در حال طراحی و چاپ می باشد که متعاقباً اعلام خواهد شد.

7در ثبت عملکرد دانش آموز در این جدول از مقیاس های " خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر " استفاده نخواهد شد.

8-جدول شماره پنج به دو صورت زیر تکمیل خواهد شد :

روش اول ) استفاده از اهداف دروس ، نشانه های تحقق و سطوح عملکردی ( جهت مطالعه اهداف هر درس و سطوح عملکردی در پایه های اول و دوم به کتب زیر مراجعه فرمایید

-راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی ) ویژه معلمان پایه اول ابتدایی

-راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی ) ویژه معلمان پایه دوم ابتدایی

مثال :

شرح عملکرد دانش آموز به صورت مختصر و توصیفی

تاریخ

عنوان درس

قادر به خواندن ساعت و بیان آن به صورت رایج ( طی شده ، مانده ) است. توانایی استفاده صحیح از تقویم را دارد.

آبان ماه

ریاضی دوم

(مفهوم زمان )

اهل بیت پیامبر (ص) را نام برده و نسبت ایشان با یکدیگر را بیان می کند.

دی ماه

هدیه های آسمان دوم

(آشنایی با اهل بیت )

 

روش دوم ) استفاده از الگوی ارائه بازخورد توصیفی

در این روش برای شرح عملکرد دانش آموز از بازخورد استفاده می کنیم با این تفاوت که فقط موارد قوت و ضعف دانش آموز را می نویسیم و ارائه راهکار نمی دهیم.

مثال :

شرح عملکرد دانش آموز به صورت مختصر و توصیفی

تاریخ

عنوان درس

متن درس را روان و صحیح می خواند ولی در بیان معنی برخی از لغات و واژه های درس به تمرین نیاز دارد.

آذر ماه

فارسی
 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 5 / ثبت عملکرد دانش آموزان :*

1-این جدول برای ثبت عملکرد هر دانش آموز تهیه و تنظیم شده است.

2-در صورتی که امکان ثبت فعالیت ها و اطلاعات عملکردی مربوط به دانش آموز در پوشه کار نباشد ، از این جدول استفاده می شود.

3-همکاران محترم مختار هستند با توجه به اهمیت و ضرورت هر درس و نوع فعالیت صورت گرفته توسط دانش آموز ، نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.بنابراین هیچ اجباری برای قید تمام دروس نیست.


4-لازم نیست برای هر درس ، هر ماه دو ارزیابی در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ثبت شود.چرا که اگر نیاز به ارزیابی شفاهی نباشد و به صورت کتبی ارزیابی شده و در پوشه کار ثبت شده باشد ، دیگر نیاز به ثبت در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس نمی باشد.

5-از این جدول برای ثبت نتایج ارزیابی های کلی مربوط به " مطالب آموزش داده شده ی مرتبط با یک مفهوم یا موضوع " استفاده می شود نه برای ثبت موارد جزئی

6-برای معلمین ماده درسی تربیت بدنی ، دفتر ویژه ای در حال طر


نکته1 : در جدول شماره 5 ، عملکرد دانش آموز در یک مهارت خاص را در طول زمان ارزیابی می کنیم. مثلاً مفهوم زمان در ریاضی پایه دوم را  ممکن است در طول ده روز ارزیابی نماییم  و نتیجه کلی را در جدول شماره 5 ثبت نماییم .لذا معلم می تواند عملکرد های جزئی را در دفتر خودش ثبت نموده و فقط ارزیابی نهایی را  در دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ثبت نماید.

نکته 2 : ممکن است برای دانش آموزی در ماده درسی ریاضی  نتیجه ارزیابی مفهوم زمان را در جدول شماره 5 بنویسیم و برای دانش آموزی دیگر نتیجه ارزیابی مفهوم طول یا جمع را بنویسیم .لذا  ضروری نیست که نتیجه ارزیابی مفهوم زمان را برای تمامی دانش آموزان در جدول شماره 5 ثبت نماییم.

 

حالت های اشتباه در نوشتن شرح عملکرد دانش آموز در جدول شماره 5 :

1-از هفت سؤال به سه سؤال پاسخ صحیح داد.

2- متن درس را با کمی اشتباه خواند.

 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 6 / جمعبندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری:*

1-این جدول دربردارنده گزارشی کلی از عملکرد دانش آموز در فرایند یادگیری است که به شکل منظم و ماهانه ، توسط معلم با مرور تصویر های ذهنی خود (از تعامل با دانش آموز در محیط واقعی یادگیری )، مستندات دفتر مدیریت فرایندهای کلاس ، محتوای پوشه کار و دیگر شواهدی که از روند یادگیری دانش آموز به شکل آگاهانه ، هدفمند و منظم جمع آوری شده است.

2-این جدول با درج یکی از مقیاس های " خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر " تکمیل خواهد شد.که می توان از مخفف این مقیاس ها نیز استفاده نمود.

 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 7 / ثبت گزارش ملاقات با اولیاء :*

1-این جدول برای بررسی روند پیشرفت و فعالیت های دانش آموزان تهیه و تنظیم شده است که معلم با ثبت دقیق گزارش ملاقات با اولیاء به صورت موردی و گروهی زمینه پاسخگویی به آنان و جلب همراهی آنها را در امر آموزش و یادگیری فراهم می کند.

 

نکات مورد توجه در تنظیم جدول شماره 8 / ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء :*

1-این جدول به منظور ثبت جلسات عمومی اولیاء در نظر گرفته شده است.

[ دوشنبه 21 مهر 1393 ] [ 12:26 ق.ظ ] [ محمد صارمی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ با مدیریت محمد صارمی سرگروه پایه چهارم شهرستان بروجردجهت استفاده همکاران فرهنگی در راستای افزایش کیفیت آموزش و با مطالب آموزشی -فرهنگی -اطلاعات عمومی و... فعالیت می کند
موضوعات وب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
داستان روزانه

=


دریافت کد پرواز حباب ها